ABOUT SUMC

NAME

POSITION

MAIL TELEPHONE
Y Eugene Chin Dean chinyue@suda.edu.cn 86-(512) 6588-2382
Xuehai Zou Party Secretary zouxuehai@suda.edu.cn 86-(512) 6588-4098
Zheng Gong Associate Dean gongzhen@suda.edu.cn 86-(512) 6588-4008
Qiming Tian Associate Dean tianqiming@suda.edu.cn 86-(512) 6588-4068
Yaqiu Long Associate Dean / Director of Scientific Research longyaqiu@suda.edu.cn 86-(512) 6588-2275
Xiong Su Associate Dean / Director of Graduate Education xsu@suda.edu.cn 86-(512) 6588-3622
Yan Xie Associate Party Secretary jieyan@suda.edu.cn 86-(512) 6588-0426
Chunhong Li Associate Party Secretary chli@suda.edu.cn 86-(512) 6588-0121

Copyright ©2017    Soochow University Medical College
Address: NO.199 Ren-ai Road, SIP, Suzhou, China Code: 215123
Tel/Fax: (86)512-65884028
E-mail: sdyxb@suda.edu.cn